Mali veliki heroj uspio pobediti rak koji se prošireo na celo telo !

Loading..

R0ditelji Alice Phillips i Ricky Wetherley su se š0kirali kad su 0baviješteni da njih0v sin Freddy ima neur0blast0m, rijedak 0blik raka.

Liječnici su 0bavijestili Freddijeve r0ditelje da se rak pr0širi0 p0 cijel0m tijelu, 0d n0sa d0 k0ljena. Šanse da preživi bile su vrl0 make. Međutim, sada je mali b0rac u remisiji, a čak je krenu0 u šk0lu!

Freddy je 0duvijek bi0 sretan i zdrav dječak. 0djedn0m se p0če0 žaliti na b0l0ve u n0gama. Njeg0vi su r0ditelji pretp0stavili da t0 nije ništa previše 0zbiljn0. Međutim, kad je reka0 da ne želi ići na sajam jer ga n0ge t0lik0 b0le, 0dlučili su ga 0dvesti liječniku.

Pregled u b0lnici p0tvrdi0 je da Freddy ima masivan tum0r u želucu. Prebačen je u b0lnicu u gdje mu je služben0 dijagn0sticiran neur0blast0m. Alice se prisjetila: “Kad su nam rekli št0 je Freddy ima0, bili sm0 u š0ku. Nism0 m0gli vjer0vati.”

Freddy je 0dmah zap0če0 70-dnevni ciklus kem0terapije. Pr0šl0g pr0sinca mu je izvršena transplantacija matičnih stanica, a u veljači 0ve g0dine mu je 0peracij0m ukl0njen tum0r. “Bi0 je b0lestan i iscrpljen zb0g liječenja, ali sve je p0dni0 stvarn0 d0br0”, rekla je Alice.

Alice je 0tkrila da je Freddy d0biva0 veliku snagu 0d razg0vara sa sv0j0m mlađ0m sestr0m d0k je pr0lazi0 kr0z tretmane.

U svibnju je Freddy k0načn0 bi0 čist. P0bijedi0 je u bitci u k0j0j se činil0 da su sve šanse pr0tiv njega.

“M0gli sm0 vidjeti rak p0 cijel0m tijelu, sam0 nam se činil0 da je nem0guće preživjeti. Ali 0n se izvrsn0 p0naša0 i nevjer0jatn0 se 0p0ravi0 i p0n0sni sm0 na njega.”, izjavila je Freddyjeva mama Alice za Daily Mail.

“0n je stvarn0 naše mal0 čud0.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*