Sve više ljudi ima problema sa masnom jetrom: Uzr0k tome nije alk0hol već nešto što konzumirate svaki dan !

Loading..

Ak0 ste riješili da pr0čistite sv0j jel0vnik i date sve 0d sebe da se zdravije hranite, šećer je sigurn0 jedna 0d prvih stvari k0je ste pr0tjerali sa jel0vnika.

Međutim, sigurn0 ni ne sanjate u k0lik0 se 0blika 0n p0javljuje i k0lik0 ga je tešk0 izbeći, nar0čit0 0vaj vid šećera k0ji je najčešći i ujedn0 i naj0pasniji, pišu Be0gradski mediji.

Šećer je 0davn0 svrstan u jednu 0d “4 bijelih smrti”, ali je 0n ujedn0 i jedna 0d 0sn0vica industrijske hrane. Zb0g t0ga se pr0izv0đači služe različitim trik0vima da kupce “prevare” i sakriju ga na etiketi. Ima mn0g0 vrsti šećera i svaki 0d njih ima različit uticaj na naše zdravlje, ali gluk0zn0-frukt0zni sirupi se svrstavaju među naj0pasnije, a ujedn0 i najčešće. Sve 0 njima ispriča0 je Mir0slav 0tašević, 0snivač sajta “Šta jedem?”,pise N0vi.

Prije svega, treba imati na umu da ljudski 0rgani rade na gluk0zu. Frukt0za je, s druge strane, dva puta slađa 0d gluk0ze i zat0 je pr0izv0đači čest0 biraju ka0 zaslađivač.
Budući da je frukt0za sastavni di0 v0ća, mn0gi misle da je samim tim frukt0za zdravija 0d 0bičn0g šećera, št0 nikak0 nije istina.

Kada frukt0zu un0site kr0z v0će, ujedn0 un0site i vlakna, v0du, vitamine, pektin i druge sast0jke k0ji će niv0 šećera u krvi 0držati stabilnim uprk0s frukt0zi i dati vam sit0st. Industrijska frukt0za je p0tpun0 druga priča.

Naime, industrijska frukt0za k0ja se k0risti u prehramben0j industriji se d0bija vještačkim putem iz skr0ba, i t0 najčešće kukuruza. Negdje se naziva “kukuruzni sirup” (ne zab0ravite da je između 70-80 0dst0 kukuruza u svijetu GM0).

D0bijena sirupna smjesa predstavlja mješavinu gluk0ze i frukt0ze u različitim 0dn0sima. Gluk0zni sirup, frukt0zni sirup, gluk0zn0-frukt0zni sirup, vis0k0 frukt0zni sirup su različita imena (0dređena tim 0dn0s0m) za takav sirup.

Baš taj sirup ćete uglavn0m naći u sv0j industrijsk0j hrani, a nar0čit0 slatkišima, a baš 0n je prema najn0vijim istraživanjima jedan 0d najvećih uzr0ka g0jazn0sti i raznih metab0ličkih sindr0ma.

– Frukt0za se jak0 sp0r0 metab0liše i t0 isključiv0 u jetri. Ak0 d0bijete “masnu jetru”, velika je vjer0vatn0ća da ste je d0bili 0d slatkiša zaslađenih frukt0znim sirup0m;

– Zb0g 0pterećenja jetre frukt0z0m, d0lazi d0 p0većanja masn0ća u krv0t0ku, m0guće p0jave dijabetesa, g0jazn0sti, usp0renja metab0lizma čitav0g 0rganizma. Dakle slatkiši nisu 0pasni sam0 zb0g šećera, već zb0g šećera k0je tešk0 metab0lišete.

– Ak0 un0site gluk0zn0-frukt0zni sirup, p0st0ji velika vjer0vatn0ća da vaš 0rganizam neće d0br0 metab0lisati zdrave masti k0je un0site t0k0m dana, jer m0zak 0d jetre (0pterećene metab0lisanjem frukt0ze) “d0bija” inf0rmaciju da mu nisu p0trebne, k0lik0 g0d zdrave bile.

– Gluk0zn0-frukt0zni sirup u sebi ne sadrži ništa nutritivn0 vrijedn0.

– Ve0ma se lak0 k0nvertuje u nezdravu masn0ću.

– K0d mlađe p0pulacije se d0v0di u vezi sa hiperaktivn0šću.

– D0bijanje 0v0g sirupa je hemijski pr0ces u k0me učestvuju metali ka0 katalizat0ri.

– Naši bliski preci su un0sili frukt0zu isključiv0 putem v0ća, prir0dnim putem. Mi sm0 prva generacija k0ja frukt0zu un0si vještačkim putem i t0 u 5 puta već0j k0ličini neg0 naši preci.

Mn0gi prehrambeni pr0izv0di (č0k0ladice, keksevi, d0daci jelima, bezalk0h0lna pića, cerealije…) sadrže 0vaj sirup, jer je t0 jak0 d0bar i izuzetn0 jeftin strateški pr0izv0d. Daje hrani “p0n0ću ukusa” (p0put masti). Nem0jte da vas njeg0v naziv zavara. Kratk0r0čn0 prija, dug0r0čn0 0pterećuje zdravlje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*